Một số hình ảnh Tùng Nghiệp tham gia triển lãm TAIPEI 2015