Hình Ảnh Tùng Nghiệp tham gia triển lãm Quận 7 2017